هنر می‌تواند تصادف و شانس را کاهش دهد، چون برای ایجاد تجربیات مفید و معتبر ابزار ارایه می‌کند، تا هرگاه که می‌خواهیم سر از اندوه‌مان برگیریم بتوانیم مدام به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.