اثر هنری مانند صدای مهربانی است که می‌گوید "تو را آن‌گونه می‌بینم که دوست داری دیده شوی، تو را سزاوار عشق می‌بینم."