حداقل برای چند قرن آینده آن‌قدر مشکل داریم که مطمئن باشیم تصاویر زیبا به‌هیچ‌وجه در خطر از دست دادن تأثیرشان بر ما نیستند.