من آدم صلح طلبی هستم و با مردم، دوستانه رفتار می‌کنم. از وقتی بچه بودم هیچوقت دست روی کسی بلند نکردم. به همین دلیل تونستم محاکمه رو به عنوان یک تماشاگر از مقامات بالا بسنجم.