مردم، فقط ماشین را می‌بینند. این قراضه مخصوص آدم‌های بیچاره است. اگر به چهره ات هم نگاه کنند، نمی‌بینندت، انتظار ندارند زنی مثل تو در چنین قراضه ای باشد.