شاید نباید برای زندگی کردن به اینجا برمی‌گشتم؛ اما آن موقع جای دیگری نداشتم که بروم. به قول رنی، سیلی نقد به از حلوای نسیه.