امروز به خودم آمدم و برای پیاده روی از خانه بیرون رفتم. پیاده تا قبرستان رفتم. آدم باید برای این بیرون رفتن‌های احمقانه هدفی داشته باشد.