بعضی مردها نمی‌توانند بدون زن زندگی کنند. بنابراین می‌دانستم خطری که مادرم را تهدید می‌کند به سلامتی اش و به پدرم ربط دارد.