من فقط سر تکان دادم. همیشه سر تکان می‌دادم. به دقت به حرف‌های آن‌ها گوش نمی‌دادم؛ چون نه تنها این صحبت‌ها برایم کسل کننده بودند، بلکه ناراحتم هم می‌کردند.