اگر حس لبخندزدن نداشته باشیم، لبخند نمی‌زنیم. بیش‌ترمان حس لبخندزدن نداریم. اصلاً این‌جاییم چون از لبخندزدن خسته شده‌ایم.