"برو به درک" محافظِ من در برابر ترس، تردید، و شرم است. "برو به درک" گفتن، تمام آن چیزی‌ست که درحال‌حاضر دارم. "برو به درک" سپرِ من است، شعر عاشقانه‌ام برای مریم مقدس است، دعای من و نغمهٔ رهاییِ من است.