داشتنِ چیزی برای گفتن و نبودنِ کسی برای شنیدن، خیلی وحشتناک است. اوج بی‌کسی‌ست. انتظارِ داشتنِ دوستی‌ای کم‌تر خالصانه در مهم‌ترین جنس دوستی‌ام، خیلی افسرده‌کننده است.