سعی می‌کنم بفهمم چه اتفاقی برای‌مان افتاده. چه چیزی می‌خواهیم که فکر می‌کنیم این فیلم‌ها می‌توانند به ما بدهند؟