این‌جور فیلم‌ها مسیری سریع به چه چیزی‌ست؟ بدن دیگران برای چه چیزی؟ ما از این فیلم‌های مزخرف برای چه چیزی استفاده می‌کنیم که نمی‌توانیم در خودمان یا دیگری بیابیم؟