او می‌خواهد من حالم خوب باشد؛ بیش‌تر از آن‌چه برای خودش می‌خواهد. این‌را می‌دانم. من عاشق این مَردم. اما هنوز احساس ترس می‌کنم.