فکرکردن به عشق حقیقی و رابطهٔ جنسیِ خوب، حسی شبیه لمس‌کردنِ بخاریِ داغ دارد. درنظرگرفتنِ این ناممکن‌ها می‌سوزاند و آسیب می‌زند، پس به‌سرعت عقب می‌کشم.