واقعیت این است که هر کجا بروی، خودت هم آن‌جایی. ما از چاله فرار نکردیم. ما سَم را با خودمان آوردیم. هیچ تبدیلی وجود ندارد؛ فقط ادامه‌دادن است.