می‌خواهم بگویم "از کجا می‌دونی عصبانی‌ام؟ چون لبخند نمی‌زنم؟ خب کریگ هم لبخند نمی‌زنه! چرا چهرهٔ بی‌لبخند برای یه زن، یعنی "عصبانی" ، ولی چهرهٔ بی‌لبخند برای یه مرد یعنی "عادی" ؟! "