عشق چه معنی کوفتی‌ای دارد؟ همیشه فکر می‌کردم در عشق، با طوفانی از احساسات مواجه‌ای که فقط نصیب زوج‌های خوش‌شانس می‌شود؛ اما حالا نمی‌دانم که عشق یک احساس است یا فقط فضایی بین دو نفر؟