واژهٔ مصیبت disaster)) از دو بخش فقدان dis)) و ستاره (aster) تشکیل شده. این موضوع فقط زمانی به معنیِ مصیبت است که نور را گم کنم. آن‌جا جلوی کامپیوتر، نفوذ تاریکی را حس می‌کنم. باید کمی روشنایی پیدا کنم.