اگر روزی از خودم بپرسم کسی روی زمین باقی‌مانده که هرگز به من خیانت نخواهد کرد، باید جواب سؤالم را بدانم. "آره. به آینه نگاه کن! اون هیچ‌وقت بهت خیانت نمی‌کنه."