مقایسه‌گرها نیاز دارند که دردِ شخصیِ مرا با امتناع از پذیرفتنِ این‌که هیچ‌یک از این مسائل شخصی نیست، منحرف کنند.