دل‌ودماغِ این‌را ندارم که ادعا کنم شاید زندگی به مرزِ باریکِ فرمول‌نویسیِ ما احترام نمی‌گذارد، و این‌که دانش، قلعه‌ای نیست که درد را بیرون نگه دارد.