من خودم را ملاقات کرده‌ام و حالا می‌خواهم از او به‌شدت مراقبت کنم؛ حداقل به همان شدتی که از آدم‌های دیگرِ زندگی‌ام مراقبت می‌کنم. خودم را تنها نمی‌گذارم. خودم را نادیده نمی‌گیرم. دوباره خودم را گُم نمی‌کنم.