۱. روان‌درمانی را شروع کن؛ سیم‌کشی‌ات را قبل از جابه‌جاشدن بررسی کن.
۲. هفته‌ای سه بار به تماشای غروب آفتاب بیا.
۳. یک سال صبر کن؛ قبل از این‌که تصمیم دیگری بگیری.