چطور ممکنه یه نفر با زندگی جور باشه؟ چطور ممکنه یه نفر با چیزی‌که مدام در حال تغییرکردنه، سازگار باشه؟ من هنوز چهل سالم‌ام نشده. زمان بیش‌تری نیاز دارم.