هر کدام از ما برای یک چیز این‌جاییم. "تو این‌جایی تا یاد بگیری چطور سرِ جات بمونی و درد رو حس کنی اما جا نزنی. هنوز بمون!"