اگر به‌شدت تنهایی و برای ۱. ۶ ثانیه بی‌قرار درحالی‌که دیروز حتا یک ثانیه هم بی‌قرار نبوده‌ای بدان که این سفر، سفرِ یک جنگجوست.