"می‌دونم که رنج می‌کشی، اون واقعیه، منم احساسش می‌کنم. می‌تونیم با هم درستش کنیم عزیزم. کارای سختی رو می‌تونیم با هم انجام بدیم، چون ما جنگجوایم."