هر دو با هم می‌خندیم. این خنده واقعی‌ست، یک خندهٔ واقعی که هوای اطراف‌مان هوایی که بوی نا گرفته بود را جابه‌جا می‌کند.