وقتی از سینه نفس می‌کشیم، خیلی بالا زندگی می‌کنیم و احساس غیرزمینی داریم. عمیق‌تر. پایین‌تر نفس بکش و این‌جا این پایین زندگی کن.