خیلی سعی می‌کردم که بهتر و متفاوت باشم، بی‌این‌که بدونم همون‌موقع هم دوست داشته می‌شدم؛ همون‌طوری که بودم. من فقط… هیچ‌وقت تا حالا اینو نفهمیده بودم.