وقتی کسی از من می‌پرسد چرا بیش‌ترِ اوقات گریه می‌کنم، این‌طور جواب می‌دهم: "به همون دلیلی که خیلی وقتا می‌خندم. این نشون می‌ده که دارم به اطرافم توجه می‌کنم."