خانواده‌های ما تجزیه می‌شوند، چون یاد گرفته‌ایم از هم بترسیم. برای داشتنِ صلح و آرامش، برای دوباره‌به‌خاطرآوردن، باید اجازه بدهیم عشق ما را به هم برگرداند.