کریگ می‌گوید: "باشه. می‌فهمم چی می‌گی. تا تو نخوای هیچ کاری نمی‌کنیم. می‌خوام کنارم احساس امنیت کنی." پس می‌بوسم‌اش، و آن‌جا روی تخت و با لباس‌های راحتی‌مان، فقط برای چند ثانیه، عاشق می‌شویم.