اگر ازدواج نهادی‌ست که برای رشد دو نفر طراحی شده، پس توی همین مسیرِ بسته‌ای که به آن رسیده‌ایم، ازدواج‌مان یک اتفاقِ فوق‌العاده است.