آن مرد چیزی جز یک ماشین‌دزد ساده نبود که هیچ امیدی به پیشرفت در زندگی ندارد و همیشه صاحبان‌واقعی این شغل، از آنها بهره‌کشی می‌کنند.