آنچنان‌که ما در کتاب‌ها هم خوانده‌ایم و یا با تجربه شخصی خودمان، می‌دانیم کسانی‌که عادت دارند و یا مجبورند صبح زود بیدار شوند، تحمل نمی‌کنند که دیگران بعد از آنها، هنوز در خواب خوش باشند.