قانون کبوتر با کبوتر، باز با باز برای کسانی که همچون جذامی‌ها با هم زندگی می‌کردند بسیار منصفانه بود.