همیشه می‌گوید: "اگر نمی‌توانیم همچون دیگران زندگی کنیم، دست‌کم سعی کنیم تا مثل حیوانات زندگی نکنیم."