هر کس بنا به اعتقادات اخلاقی خود کار می‌کند؛ اما رای من همین است و حاضر به تغییر معتقداتم نیستم.