ما می‌توانیم در مقابل بدبختی همسایه‌های خود آرام باشیم. درواقع آدمی، بدون رویه‌ی دوم که نامش خودخواهی است، از مادر زاده نشده.