روشنی این چراغ‌های نفتی کم است؛ اما اینقدر هست که بتوانیم همدیگر را ببینیم.
- من که نمی‌توانم ببینم!
- روزی می‌توانی و در آن روز، من این چراغ را به تو هدیه می‌دهم.