ضرب‌المثلی قدیمی می‌گوید: "آن چیزهایی که خوار به‌نظر می‌رسند، روزی به کار خواهند آمد."