همه‌ی ما آن‌چنان از مرگ می‌ترسیم که دائم سعی داریم گناه مرده‌ها را ببخشیم؛ گویی می‌خواهیم پیشاپیش دیگران هم وقتی نوبت ما شد، از گناهان ما بگذرند.