تفاوت درست و نادرست، تنها مربوط به درک ما از روابطمان با دیگران می‌شود و نه به درک خودمان از خودمان که به این درک، اعتمادی نیست.