آنقدرها هم که به‌نظر می‌آمد، حافظه‌اش ضعیف نبود. زندگی چنین است و ما بعضی چیزها را از یاد می‌بریم؛ درحالیکه بعضی چیزها را هم به‌یاد داریم.