منظورم این است که احساساتمان بسیار کم است و یا احساس به اندازه‌ی کافی داریم؛ اما واژه‌هایی که این احساسات را بیان می‌کنند، به‌کار نمی‌بریم و در نتیجه، آنها از بین می‌روند.