نویسنده هم مثل همه‌ی آدم‌های دیگر است و نمی‌تواند هر چیزی را بداند یا همه چیز را تجربه کند. باید سوال بپرسد و قدرت تخیل خودش را به‌کار بیندازد.