هیچ‌چیزی مانند امید حقیقی نمی‌تواند نظر آدم را تغییر دهد. او چنین امیدی داشت و خدا کند که همیشه هم داشته باشد.